Katapult för Mångfald

 

 

                                                                                                      English version

Hej du som är professionell artist med utländsk bakgrund! 

Vi som representerar en del av svenska kulturlivet vill hälsa dig välkommen.

Vi tror att du är en kulturbärare med stor potential, och att det finns både plats och resurser för dig på svenska kulturscenen. Och inte minst - att det finns behov för dina unika kulturella kunskaper. 

Vi vet hur svårt det är att etablera sig på en ny marknad.

Genom Katapult vill vi öka dina möjligheter att arbeta inom kultursektorn.

Vi kan inte lova guld och gröna skogar, men Katapult tillsammans med sina privata partners erbjuder en möjlighet till dig. Låter det intressant? – Läs vidare!

 

Vad är Katapult för Mångfald?

Katapult för Mångfald är resultatet av en lång undersökningsprocess och noggranna förberedelser. Vi har träffat aktörer på den svenska musikscenen och dansscenen – allt från artister och pedagoger till lokala arrangörer och kulturskolechefer. Vi har lärt oss mycket om de utmaningar man möter som invandrad musiker eller dansare och om de aktuella behov som finns. Denna kunskap samt ett starkt samarbete med våra partners gjorde det möjligt att skapa ett projekt som erbjuder praktisk hjälp till professionella artister att bli mer synliga på svenska scenen. I slutet av 2012 beviljades vi stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse för att utveckla och realisera våra idéer. Så nu är det dags!

 

Hur fungerar det?

Projektet "Katapult för Mångfald" pågår under år 2013 och erbjuder individuella stödpaket till alla deltagare. Vi träffar dig personligen. Tillsammans bestämmer vi vilken riktning vårt samarbete ska ha. Tack vare vårt nätverk av partners kan vi bjuda på olika seminarier, workshops, tematiska möten och andra aktiviteter samt individuella kurser med våra konsulenter som ska hjälpa dig utvecklas i den riktning du själv bestämt. Behöver du hitta lokala arrangörer eller lära dig marknadsföra dig själv, skapa ett professionellt promotionpaket med pressrelease och kvalitetsbilder eller få svar på administrationsfrågor, eller kom du nyligen till Sverige och undrar vad som bör bli ditt nästa steg? Kontakta oss!

 

Vilka är våra samarbetspartners?

Katapult för Mångfald är ett nationellt projekt som styrs av Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) och pågår samtidigt i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Gävleborg-Dalarna. Var och en av dessa regioner har en egen ledningsgrupp med av lokala musik- och dansföreningar, scener och organisationer, samt Arbetsförmedlingen Kultur Media.

 

Våra nationella partners: RFoD, Musikcentrum, Svensk Jazz, Arbetsförmedlingen Kultur och Media, Danscentrum, Kulturkraft och Kulturens Bildningsverksamhet med stöd av Kulturbryggan och Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

 

Vad behöver du för att delta?

Det är helt gratis for dig, och det enda krav vi ställer är att du måste vara professionell artist och vara beredd att lägga av din tid till vårt samarbete.

 

Hur anmäler du dig?

 Kontakta din lokal projektkoordinator (Thuva Härdelin i Malmö, Eva Milich i Göteborg, Suat Ustun i Gävleborg/Dalarna, Ina Flid i Stockholm), via e-post förnamn(at)katapult.nu. Ditt brev behöver inte vara något mer än ett kort presentationsbrev, men bifoga gärna ditt CV, så vi kan få en bild av din utbildning, meriter och kulturlivserfarenhet. Om du har egen webbsida, videos eller inspelat material, skicka gärna länkar – ju mer desto bättre. Klart! Vi kommer att analysera alla intresseanmälningar och förhoppningsvis kontakta just dig med gratulationer! Enkelt, eller hur?

 

Välkommen!

 

 

In english:

 

Hey you! Who are a profeessional musician or dancer with background outside Sweden!

 The project Katapult för Mångfald will support professional musicians and dancers with backgrounds outside of Sweden to be seen and heard on Swedish scenes. We want to enrich the Swedish culture with influences and melodies from around the world.

 

We believe that you are a carrier of culture with great potential, and that there are both space and resources for you on the Swedish cultural scene. And not least - there is a need for your unique cultural knowledge.

 

We know how difficult it is to establish oneself in a new market.

 

The Catapult project wants to increase your chances of working in the cultural sector.

 

We can not promise the moon, but Catapult provides an opportunity for you. Sounds interesting? - Read on!

 

What is Katapult för Mångfald?

 

It is is the result of a long process of investigation and careful preparation. We have met the musicians on the Swedish music scene and dance scene - everything from artists and educators to local organizers and cultural superintendents. We have learned much about the challenges faced by immigrant musicians or dancers and on current needs. This knowledge and a strong working relationship with our partners made it possible to create a project that provides practical assistance to professional artists to become more visible on the Swedish scene. In late 2012, we were granted support by Postcode Lottery Culture Foundation to develop and implement our ideas. So now is the time!

 

How does it work?

 

Katapult för Mångfald progress in 2013 and offers individual support packages for all participants. We meet you personally. Together we decide which direction our relationship will go. With our network of partners we can bid on various seminars, workshops, thematic meetings and other activities as well as individual courses with our consultants who will help you develop in the direction you decided. Need to find local organizers or learn how to market yourself, create a professional promotional package with the press release and quality pictures or get answers to management questions, or did you recently come to Sweden and wonder what should be your next step? Contact us!

 

Who are our partners?

Katapult för Mångfald is a national project run by the National Association for Folk Music and Dance (RFoD) and place simultaneously in Stockholm, Västra Götaland and Skåne and Gävleborg- Dalarna. Each of these regions has its own management team with local music and dance associations, venues and organizations, and the Employment Service Culture Media.

 

Our national partners: Våra nationella partners: RFoD, Musikcentrum, Svensk Jazz, Arbetsförmedlingen Kultur och Media, Danscentrum, Kulturkraft och Kulturens Bildningsverksamhet med stöd av Kulturbryggan och Postkodlotteriets Kulturstiftelse

 

What do you need to participate?

 

It is completely free for you, and the only thing we require is that you have to be a professional artist, and be willing to put your time to our cooperation.

 

How do you show your interest of participating?

 

Contact your local project coordinator (Thuva Härdelin in Malmo, Eva Milich in Gothenburg, Suat Ustun of Gävleborg / Dalarna, Ina Flid in Stockholm), via e-mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Your letter need not be anything more than a brief cover letter, but please attach your CV so we can get a picture of your education, qualifications and artistical experience. If you have your own website, videos or recorded material, please send links - the more the better. Done! We will analyze all the interest and hopefully contact you with a great congratulations! Simple, right?